Vysokoškolsky vzdělaní lékárníci, absolventi farmaceutických fakult, tj. největší odborníci v oblasti lékárenství a léčiv. Většina z nich mají v rámci dalšího vzdělávání atestaci 1. stupně a dlouholetou praxi.

Samozřejmostí je průběžné vzdělávání pod záštitou České lékárnické komory. Vydávají pacientům léky vázané na lékařský předpis (v čase potřeby i doplňkový sortiment), připravují individuálně připravovaná léčiva /IPLP/ dle rozpisu, mají na starosti objednávání léčiv, kontrolu a zpracovávání Rp pro jednotlivé zdravotní pojišťovny, poskytují poradenskou činnost pacientům a zabezpečují kontakt s lékaři i zástupci farmaceutických firem.

Farmaceutické asistentky, absolventky příslušného oboru střední zdravotnické školy. Setkáte se s nimi za tárou s nápisem PRODEJ ZA HOTOVÉ. Prodávají volně prodejný a doplňkový sortiment, věnují se i samostatné přípravě léčiv, zabezpečují vstupní kontrolu léčiv a surovin, spolupracují s lékárníky, jsou prvními konzultanty při řešení Vašich problémů.

fotky interiéru lékárny, rekonstrukce proběhla v srpnu 1996

interiér v roce 2016

Farmacie je zdravotnické odvětví, které se zabývá léčivy. Zájem farmacie o léčivo zahrnuje všechny jeho fáze existence, tj. výzkum a vývoj, přípravu a výrobu, jištění jakosti, distribuci a výdej, podávání pacientům, účinky a osud v organismu. Využívá poznatky přírodních, technických i společenských věd, úzce spolupracuje s medicínou. Název farmacie pochází z řeckého slova farmakon (= léčivo, lék). Jednotlivými oblastmi farmacie se zabývají tyto vědní disciplíny:

Farmakologie je obor společný lékařům i farmaceutům. Zabývá se léky, hlavním zájmem je léčba léky, farmakoterapie. Zkoumá tedy léčivo od okamžiku podání pacientovi, kdy se stává lékem, až po jeho úplné vyloučení. Farmakologie hodnotí léky ze dvou hledisek:
Farmakokinetika zkoumá osud léku v organismu (působení organismu na lék), tj. vstřebávání (absorce), rozdělování v jednotlivých tkáních (distribuce), přeměnu na účinné a/nebo neúčinné látky (biotransformace) a vylučování (eliminace).
Farmakodynamika zkoumá účinky léku na organismus, a to žádoucí (viz indikace) i nežádoucí.
Jedovaté látky a otravy jimi (vč. otrav léčivy) zkoumá toxikologie z hledisek podobných jako farmakologie.

Farmakognozie se zabývá léčivy přírodního původu. Jejím zájmem jsou drogy (tento termín používáme v původním širším farmaceutickém významu, např. drogou je usušený květ heřmánku, neomezujeme tento termín pouze na zneužívané omamné a psychotropní látky). Zabývá se rozpoznáváním, zpracováváním, uchováváním a použitím drog a získáváním účinných látek z nich. Snaží se identifikovat látky, které jsou nositeli léčebného účinku, a objasňovat jejich chemickou strukturu.

Farmaceutická chemie se zabývá chemickou strukturou látek a jejím vztahem k účinku i osudu v organismu (viz farmakodynamika a farmakokinetika). Zabývá se též chemickou syntézou léčivých látek.

Farmaceutická technologie, označovaná také jako galenika, se zabývá vývojem, výrobou a přípravou a složením léčivých přípravků a zajišťováním jejich kvality. Novějším zájmem je též vztah mezi lékovou formou a jejím ovlivněním terapeutického účinku po podání přípravku pacientovi. Tím se zabývá biofarmacie, někdy též zvaná biogalenika.

Kontrola léčiv zajišťuje pro pacienty kvalitu léčivých přípravků. Pro svou činnost využívá zejména poznatky analytické chemie. Uplatňuje se ve všech fázích výroby i přípravy, distribuce a uchovávání léčivých látek i léčivých přípravků. Důležitá je evidence vedená o všech prováděných kontrolách. Kontrolu povinně zajišťují výrobci léčiv. Namátkově je též prováděna státními orgány (SÚKL, ÚSKVBL).

Sociální farmacie je společenskou vědou, která se široce zabývá fungováním farmacie a postavením ve společnosti.

Lékárenství je praktickým odvětvím farmacie, jehož hlavním významem je zajištění léčiv a zdravotnických prostředků pro veřejnost i zdravotnická zařízení prostřednictvím lékáren. Nedílnou součástí sociální farmacie je historie farmacie. Naše lékárna je aktivní podporovatelka Českého farmaceutického muzea v Kuksu, někteří pracovníci lékárny jsou členy Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea.

České farmaceutické muzeum

Projekt Magistra

„Magistra“ je sdružení nezávislých lékárníků, působící na území České republiky. Cílem tohoto seskupení je zkvalitnění nabídky výrobků a služeb za pomoci vzájemné spolupráce. V lékárnách, označených logem projektu naleznete odborné poradenství.